Zelfstandig ondernemer en letselschade

Heeft u als zelfstandig ondernemer letselschade opgelopen? Dan zijn de gevolgen voor u meestal zeer ingrijpend. Vaak zijn er grote gevolgen voor uw omzet en resultaat en kan de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komen. Klik hier voor meer informatie.

Verkeersongeval

Een verkeersongeval kan ingrijpende gevolgen voor u hebben, waarbij u licht tot ernstig letsel kunt oplopen. In het verkeersrecht gelden bijvoorbeeld soepele regels voor fietsers en voetgangers. Wij helpen u hier graag verder.

Bedrijfsongeval

Bent u slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval? Neemt u hier contact met ons op, wij helpen u verder.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KRAATS ADVOCATUUR

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en toekomstige overeenkomsten die Van de Kraats Advocatuur (hierna te noemen: ‘Van de Kraats’) met opdrachtgever aangaat.

2.   Van de Kraats is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van de Kraats. Tussen de opdrachtgever en de persoon die krachtens enig rechtsverhouding tot Van de Kraats de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, komt geen overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op de uitvoering door die persoon in de zin van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt gegeven. Daarnaast wordt het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek uitgesloten. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3.   Indien in verband met de aan Van de Kraats verstrekte opdracht derden dienen te worden ingeschakeld is Van de Kraats niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Van de Kraats om algemene voorwaarden (met eventuele bepalingen ten behoeve van de beperking van aansprakelijk) bedongen door deze derde te aanvaarden, ook ten behoeve van de opdrachtgever en namens hem, en vrijwaart Van de Kraats voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.

4a. Ieder aansprakelijkheid van Van de Kraats en iedere aansprakelijkheid van een persoon, die krachtens enige rechtsverhouding tot Van de Kraats de opdracht uitvoert of bij de uitvoering betrokken is, is beperkt tot het bedrag in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Van de Kraats afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt. Een kopie van de huidige polis en de voorwaarden liggen ter inzage bij het secretariaat van Van de Kraats.

4b. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens hiervoor bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000,–.

4c.  Van de Kraats is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.

5.   De in artikel 4 omschreven aansprakelijkheidsbeperkingen geldt ook voor het geval Van de Kraats aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, cloud computing, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht en/of fax niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De opdrachtgever geeft Van de Kraats het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, alsmede gebruik te maken van cloud computing, en opdrachtgever is zich ervan bewust dat de vertrouwelijkheid van per e-mail gezonden informatie niet volledig gewaarborgd is.

6.   De opdrachtgever geeft last en volmacht aan Van de Kraats om in het kader van de uitvoering van de aan haar als opdrachtnemer  opgedragen taak al datgene te doen en al datgene na te laten dat zij ter vervulling van die taak wenselijk acht of noodzakelijk acht. Hieronder wordt mede verstaan het voor rekening en risico van opdrachtgever aangaan van overeenkomsten, het aangaan van vaststellingsovereenkomsten daar nadrukkelijk onder begrepen.

7.   De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van degene die een opdracht van een opdrachtgever aan Van de Kraats krachtens enige rechtsverhouding tot Van de Kraats uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, waaronder in het bijzonder ook alle advocaten, werknemers, (medische) adviseurs en alle overige personen die bij, voor of namens Van de Kraats werkzaam zijn, direct of indirect, alsmede derden die door Van de Kraats zijn ingeschakeld.

8.   Op de rechtsverhouding tussen Van de Kraats en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen is bij uitsluiting de Nederlandse rechter bevoegd.

9.   Indien aan een opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is toegezonden, is de Nederlandse taal steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 17 juni 2013 bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58139680, alsmede zijn deze te vinden op www.vandekraatsadvocatuur.nl/algemenevoorwaarden

Voor inzage in het klachtenreglement, klik hier