Algemene voorwaarden en privacystatement

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KRAATS ADVOCATUUR B.V.

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en toekomstige overeenkomsten die tussen Van de Kraats Advocatuur B.V., gevestigd te Enter, KvK 62877402, (hierna te noemen: ‘Van de Kraats’) en opdrachtgever tot stand komen.

2.    Van de Kraats is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van de Kraats. Tussen de opdrachtgever en de persoon die krachtens enig rechtsverhouding tot Van de Kraats de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, komt geen overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op de uitvoering door die persoon in de zin van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt gegeven. Daarnaast wordt het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek uitgesloten. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3a.  Iedere aansprakelijkheid van Van de Kraats en iedere aansprakelijkheid van een persoon, die krachtens enige rechtsverhouding tot Van de Kraats de opdracht uitvoert of bij de uitvoering betrokken is, is beperkt tot het bedrag in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Van de Kraats afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt. Een kopie van de huidige polis en de voorwaarden liggen ter inzage bij het secretariaat van Van de Kraats.

3b.  Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens hiervoor bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 12.500,–.

3c.  Van de Kraats is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.

4.    De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperkingen geldt ook voor het geval Van de Kraats aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, cloud computing, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.

5.    Indien in verband met de aan Van de Kraats verstrekte opdracht derden dienen te worden ingeschakeld is Van de Kraats niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever geeft last en volmacht aan Van de Kraats om in het kader van de uitvoering van de opdracht al datgene te doen en al datgene na te laten dat Van de Kraats ter vervulling van die taak wenselijk acht of noodzakelijk acht. Hieronder wordt mede verstaan het verrichten van rechtshandelingen voor rekening en risico van opdrachtgever, zoals het aangaan van overeenkomsten, het aangaan van vaststellingsovereenkomsten daar nadrukkelijk onder begrepen, maar ook om algemene voorwaarden (met eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door een derde te aanvaarden. Opdrachtgever vrijwaart Van de Kraats voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.

6.    De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van degene die een opdracht van een opdrachtgever aan Van de Kraats krachtens enige rechtsverhouding tot Van de Kraats uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, waaronder in het bijzonder ook alle advocaten, werknemers, (medische) adviseurs en alle overige personen die bij, voor of namens Van de Kraats werkzaam zijn, direct of indirect, alsmede derden die door Van de Kraats zijn ingeschakeld.

7.    Op de rechtsverhouding tussen Van de Kraats en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen is bij uitsluiting de Nederlandse rechter bevoegd.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 17 juli 2015 bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62877402, alsmede zijn deze te vinden op www.vandekraatsadvocatuur.nl/algemenevoorwaarden.

Voor het privacystatement, klik hier.

Voor de klachtenregeling, klik hier.