klachtenregeling

Klachten

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening, over de declaratie, een optreden van een medewerker van Van de Kraats Advocatuur en/of anderszins over een onderwerp Van de Kraats Advocatuur betreffende, dan verzoeken wij u uw bezwaren voor te leggen aan ons kantoor. U kunt zich daarvoor wenden tot mr. A. Bouwhuis, bereikbaar onder telefoonnummer 0547-382377.

U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen per e-mail of per post aan:

Van de Kraats Advocatuur                                           e-mail: info@vandekraatsadvocatuur.nl
Afdeling klachten
t.a.v. de heer mr. A. Bouwhuis
Postbus 97
7468 ZH ENTER

Een afschrift van de interne klachtenregeling treft u aan op: www.vandekraatsadvocatuur.nl/klachtenregeling.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u uw klacht uiteraard indienen bij een externe instantie. U kunt daarbij denken aan de Nederlandse Orde van Advocaten, maar ons kantoor is ook aangesloten bij de vereniging voor letselschadeadvocaten (LSA, www.lsa.nl). Beide organisaties hebben een externe klachtenregeling.

 

 

INTERNE KLACHTENREGELING

Van de Kraats Advocatuur

Behandeling klacht

Na ontvangst van de klacht zenden wij u binnen drie werkdagen een schriftelijk bericht dat uw klacht is ontvangen en in behandeling wordt genomen.

Ons kantoor tracht binnen tien dagen na ontvangst van de klacht het onderzoek naar de klacht af te ronden. Dit onderzoek dient ervoor om alle relevante gegevens te verzamelen die nodig zijn om de klacht te behandelen. Bij de behandeling van de klacht wordt er naar gestreefd een oplossing te bereiken. De uitkomst van deze behandeling zal aan u schriftelijk worden meegedeeld.

Indien tijdens de behandeling van uw klacht blijkt dat de bovengenoemde onderzoekstermijn (tien dagen), respectievelijk behandeltermijn (één maand) niet haalbaar is, informeren wij u daarover en geven wij duidelijk aan binnen welke termijn u onze reactie kunt verwachten.

Op uw verzoek is het mogelijk naast de bovenvermelde schriftelijke behandeling op een informele wijze tot een afhandeling van de klacht te komen. Indien de behandelaar van de klacht meent dat een informele behandeling van de klacht wenselijk is kan aan u het voorstel worden gedaan om op een informele wijze de klacht af te wikkelen. Indien beide partijen openstaan voor een informele behandeling kan er een datum en plaats afgesproken voor een mondeling overleg. Dit overleg vindt plaats binnen veertien dagen nadat het voorstel door beide partijen akkoord is bevonden.

Nadat het mondeling overleg heeft plaatsgevonden ontvangt u binnen zeven werkdagen na dit overleg een schriftelijk bericht over het resultaat van deze bespreking. Indien het mondeling overleg niet tot een oplossing leidt wordt de schriftelijke behandeling voortgezet.

Mocht de afhandeling van de klacht niet tot een oplossing leiden, kan klager zich wenden tot:

  • Nederlandse Orde van Advocaten, Postbus 1206, 8001 BE Zwolle, of
  • LSA, Afdeling secretariaat, Postbus 21, 3940 AA DOORN, of

Van de Kraats Advocatuur houdt van alle klachten een duidelijke administratie bij en draagt er zorg voor dat alle documenten betreffende de klachten vijf jaar na datum afhandeling worden bewaard.