Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking?

Alle kosten of misgelopen inkomsten die direct in verband staan met het ongeval kunnen als schade geclaimd worden. Hierna geven wij voor uw informatie een algemeen overzicht welke schadeposten onder andere geclaimd kunnen worden:

Verlies van arbeidsvermogen (inkomensschade)

Als gevolg van een ongeval kan men (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken, waardoor men in inkomen terugvalt. Het verschil tussen enerzijds het inkomen voor het ongeval en het inkomen na het ongeval (hieronder valt ook een uitkeringssituatie zoals ziekengeld, WIA of WW) komt voor vergoeding in aanmerking. Ook de te verwachten inkomensgroei na het ongeval en/of andere toekomstkansen, pensioenschades, komen voor vergoeding in aanmerking.

Kosten van herstel

Hieronder vallen de medische kosten (zoals medische behandelingen en revalidatiekosten), maar ook uw eigen risico. Ook kosten die verband houden met de medische behandelingen komen voor vergoeding in aanmerking, zoals reiskosten voor het ziekenbezoek, aanschaf ziekenhuiskleding, telefoonkosten etc.

Kosten inzake blijvende invaliditeit:

Dit kunnen kosten zijn met betrekking tot het aanbrengen van aanpassingen aan de woning of de auto. Ook de kosten voor aanschaf van hulpmiddelen vallen hieronder. Deze kosten zijn verhaalbaar voor zover de wettelijke voorzieningen, zoals de AWBZ, daarvoor geen vergoeding toekennen.

Verlies zelfverdiencapaciteit

Door een ongeval is het mogelijk dat men huishoudelijke hulp nodig heeft of het onderhoud aan het huis of de tuin niet meer zelf kan verrichten. Dit verlies van zelfverdiencapaciteit wordt op een geldbedrag gewaardeerd, zodat deze werkzaamheden tegen betaling aan een ander kunnen worden uitbesteed.

Smartengeld

Dit is een vergoeding voor schade wegens geleden en nog te lijden pijn, smart en/of gederfde en nog te derven levensvreugde. Het is dus een vergoeding voor leed; voor gekwetste menselijke gevoelens. Smartengeld is moeilijk op geld te waarderen, omdat dit niet exact uit te rekenen is. Voor het bepalen van het smartengeld is het nodig dat de aard en de ernst van het letsel wordt vastgesteld, waarna het bedrag voor smartengeld wordt berekend aan de hand van vergelijkbare rechterlijke uitspraken.